- Privacy

Privacy policy

Voetwellness Mariënvelde  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
 

Uw privacy wordt gewaarborgd conform de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit houdt in:

 • Dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policydocument.
 • Dat de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden die voor u van toepassingen zijn.
 • Dat Voetwellness Mariënvelde uw uitdrukkelijke toestemming zal vragen wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is.
 • Dat Voetwellness Mariënvelde technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Dat uw persoonsgegevens niet worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Dat Voetwellness Mariënvelde op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert.


Voetwellness Mariënvelde is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft, dan kunt u contact opnemen via telefoon, mail, SMS of WhatsApp. De contactgegevens vindt u onderaan dit document.

 

Verwerking persoonsgegevens van klanten

 

Persoonsgegevens van klanten worden door Voetwellness Mariënvelde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vakkundigheid m.b.t. behandeling en advies
 • Administratieve doeleinden
 • Geboortedatum
 • Informatie omtrent ziektegeschiedenis (anamnese)

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (dat Voetwellness Mariënvelde met uw toestemming u mag behandelen)
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetwellness Mariënvelde de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Gezondheid en evt. medicijngebruik
  • Bijzonderheden m.b.t. de voeten


Uw persoonsgegevens worden door Voetwellness Mariënvelde digitaal opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de verplichte financiële administratie (t.b.v. de Belastingdienst) voor maximaal 7 jaar. De computerprogramma’s die hiervoor gebruikt worden zijn beveiligd met 2 unieke inlogcodes en wachtwoorden en alleen toegankelijk voor de eigenaresse van Voetwellness Mariënvelde.

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer u dat wilt. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Voetwellness Mariënvelde. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Voetwellness Mariënvelde te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van u direct aan een andere partij. Voetwellness Mariënvelde zal u dan vragen om u te legitimeren voordat gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt  op basis van een door u gegeven toestemming hiervoor. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan Voetwellness Mariënvelde geeft worden NIET aan derde partijen verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Minderjarigen

Voetwellness Mariënvelde verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hiervoor met Voetwellness Mariënvelde contact opnemen. Indien er niet tot een voor beide partijen passende oplossing kan worden gekomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen dan kunt u hiervoor met Voetwellness Mariënvelde contact opnemen.

 

Contactgegevens

 

Voetwellness Mariënvelde

Binnenweg 1-A

7263 SW Mariënvelde

Tel.: 06-52300686

Email: Voetwellnessmarienvelde@gmail.com