- Algemene Voorwaarden

Algemene praktijkvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetwellness Mariënvelde en de cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Diensten

Voetwellness Mariënvelde zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien nodig zal Voetwellness Mariënvelde contact opnemen met andere (gespecialiseerde) disciplines zoals b.v. huisarts of podotherapeut.

 

3. Afspraken

Behandeling vindt uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren aan Voetwellness Mariënvelde telefonisch of per e-mail door te geven. Dit geeft Voetwellness Mariënvelde de tijd om een andere afspraak in te plannen.

Indien de cliënt de afspraak niet of niet tijdig nakomt, dan wordt het volledige tarief voor de gereserveerde tijd aan de cliënt doorberekend.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan wordt  de verloren tijd ingekort op de behandeling en wordt het volledige tarief voor de gereserveerde behandeltijd berekend.

Bij verhindering van de afspraak door Voetwellness Mariënvelde, wordt dit z.s.m. aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden.

 

4. Tarieven en betaling

Voetwellness Mariënvelde vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. De cliënt mag de behandeling en/of producten in overleg ook betalen via de bank. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur, dat door Voetwellness Mariënvelde ter plaatse aan de cliënt wordt meegegeven, per omgaande te worden betaald doch uiterlijk zeven dagen na factuurdatum.

Voetwellness Mariënvelde is gerechtigd om voor niet tijdig betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

 

5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Voetwellness Mariënvelde. De persoonlijke gegevens worden door Voetwellness Mariënvelde opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (voorheen Wet Bescherming Persoonsgegevens). Deze gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts, medisch specialist of podotherapeut. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

 

6. Geheimhouding

Voetwellness Mariënvelde is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetwellness Mariënvelde verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Voetwellness Mariënvelde kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetwellness Mariënvelde is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 

8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Voetwellness Mariënvelde.

Diefstal wordt door Voetwellness Mariënvelde altijd gemeld bij de politie.

 

9. Garantie

Voetwellness Mariënvelde geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen van Voetwellness Mariënvelde heeft gebruikt.

 

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen nadat de behandeling heeft plaatsgevonden, schriftelijk worden gemeld aan Voetwellness Mariënvelde.

Voetwellness Mariënvelde dient de cliënt binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Voetwellness Mariënvelde de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

 

11. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt, na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft Voetwellness Mariënvelde het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op de overeenkomst tussen Voetwellness Mariënvelde en cliënt is het Nederlands Recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.